Unsa Ang Kinabuhi by Filomena R. Del Rosario
Unsa ang kinabuhi? Alang ba sa salapi?
Sa kahayahay? Sa kabantug? Sa gahom? Sa kalipay?
Ato timan-an, kining tanan pulos mahanaw ug mulabay.


Samtang kita buhi pa naa gayud ang mga problema.
Ni Goliath makig-away kita ug motaboksa dagat nga mapula.
Apan, ayaw kahadlok ug kabalaka, 
Pag-ampo sa Dios nga walay duha-duha.

Ang kinabuhi sama sa usa ka bulak nga matahom,
Mobuklad, mangalimyon ug mopahiyom
Apan pagkahapon mokuyos ug mopiyong.


Ang kinabuhi usa ka lakaw nga nay distinasyon
Usahay ang dalan likoliko, usahay hapsay
Usahay tunukon, ug madulom
Apan ang giya lang sa atong Dios sundon
Aron kita malipayon ug malampuson.


Mga higala, ang kinabuhi gasa sa atong Dios
Ug angay natong ampingan ug higugmaon
Itugyan kaniya ang tanan, sa Iyang gugma ug gahom
Aron ang imong kinabuhi mahayag ug malipayon.